Wat wij doen

 1. Doel

De stichting wil haar doel bereiken door:

 • De rol van weduwen en wezen te bevorderen bij het realiseren van vrede, vergeving en verdraagzaamheid;
 • Het ondersteunen van weduwen, vaak hoofd van het huishouden;
 • Scholing van weduwen waardoor zij beter hun rechten kunnen verdedigen;
 • Bevordering van culturele uitwisseling.
 1. Werkzaamheden van de Stichting.

Mensen weer kansen bieden, dat is de missie van de SWW-Muhoza.

Alleen al een aantal varkens op het erf brengt een hele keten in beweging: meer welstand in het eigen gezin, betere voedselvoorziening in het dorp (aardappelen, vlees) en door verkoop van fokvarkens, verdere verbreiding van zelfredzaamheid voor andere vrouwen in de omgeving.

Toenemende agrarische activiteit stimuleert de agrarische kennis en de handel in landbouwproducten, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, landbouwwerktuigen e.d. En niet minder belangrijk: dergelijke impulsen bevorderen het positivisme en de veerkracht onder de destijds zwaar getroffen weduwen en wezen. Een eigen bestaan en eigen inkomen geeft mensen een gevoel van gelijkwaardigheid. Het draagt daarmee bij aan een vreedzame samenleving.

Door verouderde technieken, erosie en een tekort aan mest is er nog voedselschaarste.

Het beleid is gericht op koppeling van akkerbouw (zoete aardappelen) en veeteelt (varken). Door verbetering van de voedselproductie voor mens en dier via veeteelt en bemesting komt de economie op een hoger peil.

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het versoepelen van de deelname van vrouwen aan landbouwprojecten;

Helpende hand geven aan leerlingen/studenten die niet verder kunnen met hun studie door gebrek aan financiële middelen;

Overbruggen van landelijke gemeenschapsorganisaties en Rwandese agrarische ondernemingen om internationale solidariteit en economische samenwerking te stimuleren en op te bouwen.

Het lang termijn ontwikkelingsplan is concreet en realistisch.

 • Doorgaan met training ondersteun, kennisuitwisseling via de landbouwbeurs, competitie en veldbezoeken;
 • Ontwikkelen van biogas gebruik voor het koken in plaats van brandhout, dit zal het milieu en het ecosysteem helpen behouden;
 • De CAT maken voor een ontwikkeling pool (drinkwatervoorziening, elektrificatie en zonne-energie);
 • Een landelijk slachthuis bouwen en een elektrische molen installeren;
 • TURWANEKUBUTAKA betrekken in het ontwikkelingsplan van de vennootschap;
 • Het garantiefonds en de solidariteit tussen boeren verbeteren,
 • Capaciteit opbouwen en spaarvermogen verhogen.
 1. De manier waarop de stichting geld werft.
 • Agrarische projecten oprichten en financiële ondersteuning zoeken;
 • Sponsering, donaties (giften), fondsenwerving. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch oproep of door folders toe te zenden of te overhandigen en collecteren.
 • Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

SWW-Muhoza is sterk afhankelijk van giften en donaties voor haar activiteiten.

 1. Het beheer en de besteding van het vermogen

De stichting met Bankrekeningnummer/ NL58RABO 03977.03.376 t.n.v. SWW-Muhoza financiert:

 • De aankoop van fokvarkens voor nieuwe begunstigden;
 • Ondersteunde Eenheid voor de Varkenshouderij (CAT) kosten, werkkapitaal en investeringen voor nieuwe infrastructuren;
 • Training kosten;
 • “Field Days”, veemarkten en beurzen;
 • Socio-Economische onderzoeken
 • Schoolkosten;

Aan het einde van het boekjaar (het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december) worden door het bestuur de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

De afloop van het boekjaar staat ad hoc op de agenda van de jaarlijkse vergadering. Dan geeft het bestuur aan de penningmeester de “Quitus” en die stelt een begroting van de baten en lasten van het volgend boekjaar vast.

 1. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris- penningmeester. Het bestuur vergadert, indien het nodig is. Via de mail houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats vinden met sponsors/instellingen die ons in belangrijke mate ondersteunen.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Halfjaarlijks overleg over diverse zaken;
 • Zoeken voor deskundigen voor projectontwikkeling;
 • Geldwerving via donateurs en advertenties;
 • Het promoten van de doelstellingen van de stichting in zo breed mogelijke kring;

Alle werkzaamheden, die door de bestuursleden worden verricht, worden zonder beloning uitgevoerd. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, komen in aanmerking voor vergoeding.

Namen van bestuurders:

 1. Mukantwali: voorzitter
 2. Nyirarugendo: vicevoorzitter
 3. Mukasine: penningmeester
 4. Umutoni: secretaris

 6. Overzicht gegevens Stichting

SWW-Muhoza is een Stichting en is ingeschreven onder KvK nummer: 321-40-388

Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de Stichting is: 819-933-405

Het bankrekeningnummer/ IBAN van de Stichting is: NL58-RABO- 03977.03.376

Contacten met de stichting verlopen via info@sww-muhoza.info / sww_muhoza@hotmail.com

Bezoekadres: Louis Paul Boonstraat 37; 1321 KA Almere

Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeeste, Secretaris -en 3 algemeen bestuursleden.

 1. Mukantwali: voorzitter
 2. Nyirarugendo: vicevoorzitter
 3. Mukasine: penningmeester
 4. Umutoni: secretaris
 5. Uwishema: algemeen lid
 6. Ingabire: algemeen lid
 7. Umuhoza: algemeen lid