Wat wij doen

 1. Doel

De stichting SWW-Muhoza wil haar doel bereiken door:

 • Bevordering van de rol van weduwen en wezen bij de versterking van vrede, vergeving en verdraagzaamheid;
 • Ondersteuning van de weduwen, vaak hoofd van het huishouden;
 • Scholing en informatie van weduwen waardoor zij beter hun rechten kunnen verdedigen;
 • Bevordering van culturele uitwisseling.
 1. Werkzaamheden van de Stichting.

Mensen weer kansen bieden, dat is de missie van de Stichting Weduwen en Wezen Muhoza.

Alleen al een  paar varkens op het erf brengt een hele keten in beweging: meer welstand in het eigen gezin, betere voedselvoorziening in het dorp (aardappelen, vlees) en – door verkoop van fokvarkens – verdere verbreiding van de zelfredzaamheid voor andere vrouwen in de omgeving.

Toenemende agrarische activiteit stimuleert de agrarische kennis en de handel in landbouwproducten, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, landbouwwerktuigen e.d. En niet minder belangrijk: dergelijke impulsen bevorderen het positivisme en de veerkracht onder de destijds zwaar getroffen weduwen en wezen. Een eigen bestaan, eigen inkomen, geeft mensen een gevoel gelijkwaardigheid en draagt daarmee bij aan een vreedzame samenleving. Bedrijvigheid helpt daarbij.

Door verouderde technieken, erosie en een tekort aan mest is er nog voedselschaarste.

Het beleid is gericht op koppeling van akkerbouw (zoete aardappelen) en veeteelt (varken). Door verbetering van de voedselproductie voor mens en dier via veeteelt en bemesting komt de economie op een hoger peil.

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het versoepelen van de deelname van vrouwen aan landbouw projecten;

Helpende hand geven aan leerlingen/studenten die niet verder kunnen met hun studie door gebrek aan financiële middelen;

Overbruggen  landelijke gemeenschapsorganisaties en Rwandese agrarische ondernemingen, om internationale solidariteit en economische samenwerking te stimuleren en op te bouwen.

Onze lang termijn ontwikkeling plan is echt concrete een realistisch.

 • Doorgaan met training ondersteun, kennis uitwisseling via de landbouwbeurs, competitie en veldbezoeken;
 • Ontwikkelen van biogas gebruiken voor het koken in plaats van het gebruik van brandhout, dit zal het milieu en het ecosysteem te behouden;
 • Maken de CAT een ontwikkeling pool (drinkwatervoorziening, elektrificatie en zonne-energie);
 • Een landelijk slachthuis bouwen en de elektrische molen te installeren;
 • Betrek TURWANEKUBUTAKA in het ontwikkelingsplan van de vennootschap;
 • Verbetering het garantiefonds en de solidariteit tussen boeren,
 • Opbouw capaciteit en spaarvermogen verhogen.

 

 1. De manier waarop de stichting geld werft.

Het woord ‘Muhoza’ betekent: troost, steun.

Stichting SWW-Muhoza kiest voor heel praktische hulp: een klein startkapitaal in de vorm van microkrediet voor bijvoorbeeld een paar varkens. Al voor een paar honderd euro kan zij gezonde fokvarkens aankopen en via Rwandese partnerorganisaties de nodige scholing aanbieden. Door biggen te fokken en aan andere gezinnen te verkopen leveren ze een ‘vruchtbare’ impuls aan de dorpseconomie.

Voor haar activiteiten is SWW Muhoza sterk afhankelijk van giften en donaties.

 • Agrarische projecten oprichten en financiële ondersteun zoeken;
 • Sponsering, donaties (giften), fondsenwerving. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch of door folders toe te zenden of te overhandigen en collecteren.
 • Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
 1. Het beheer en de besteding van het vermogen

De stichting beheert Bankrekeningnummer/ NL58RABO 03977.03.376 t.n.v. SWW-Muhoza  Bijdragen aan:

 • Fokvarkens aankopen voor nieuwe begunstigden;
 • Ondersteunde Eenheid voor de Varkenshouderij (CAT) kosten, werkkapitaal en voor nieuwe infrastructuren instellingen en investeringen ;
 • Training kosten;
 • “Field Days”, veemarkten en beurzen en / of varken; produceren posters voor de beste boeren en flyers voor beste dieren in de regio;
 • Socio-Economische onderzoeken
 • Helpende hand geven aan begunstigden met lage inkomen voor schoolkosten;

Aan het einde van het boekjaar( dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door het bestuur de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

In een jaarlijks vergadering ad hoc staat op agenda de afloop van het boekjaar, dan geeft het bestuur aan de penningmeester de “Quitus” en stelt een begroting van de baten en lasten van het volgend boekjaar vast.

 1. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris- penningmeester. Het bestuur vergadert, indien het nodig is. Via de mail houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats vinden met sponsors/instellingen, die ons in belangrijke mate ondersteunen.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Halfjaarlijks overleg over diverse zaken ;
 • Zoeken voor deskundigen voor projectontwikkeling;
 • Geldwerving via donateurs en advertenties ;
 • Het promoten van de doelstellingen van de stichting in zo breed mogelijke kring;

Alle werkzaamheden, die door de bestuursleden worden verricht, worden zonder beloning uitgevoerd. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, komen de vergoeding in aanmerking

Namen van bestuurders:

 1. Mukantwali :voorzitter
 2. Nyirarugendo: vicevoorzitter
 3. Mukasine: penningmeester
 4. Umutoni : secretaris

 6. Overzicht gegevens Stichting

SWW-Muhoza  is een Stichting en is ingeschreven  onder  KvK nummer :  321-40-388

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 819-933-405

Het bankrekeningnummer/ IBAN van de Stichting is: NL58-RABO- 03977.03.376

Contacten met de stichting verlopen via info@sww-muhoza.info / sww_muhoza@hotmail.com

Bezoekadres : Louis Paul Boonstraat 37; 1321 KA Almere

Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester , Secretaris -en 3 algemeen bestuursleden.

 1. Mukantwali :voorzitter
 2. Nyirarugendo: vicevoorzitter
 3. Mukasine: penningmeester
 4. Umutoni : secretaris
 5. Uwishema algemeen lid
 6. Ingabire algemeen lid
 7. Umuhoza algemeen lid